Knihovnicí byla jmenována 1.1.2002 Ing. Marie Čapková
 
 

 Výpůjční hodiny:

Pondělí - 16.30-17.30
 
 Přístup na internet:

Pondělí - 16.30 - 17.30, Čtvrtek - 17.00 - 18.30 hodin
 

Služby poskytované v MLK Víska :
 
 Kopírování
 1 strana A4 3,00 Kč oboustranná kopie 6,00 Kč
 
 Skenování
 Skenování 1 strana A4 5,- Kč
 
 Tištěné výstupy z Internetu
 1 stranaA4 text 5,- Kč
 1 stranaA4 obrázky 20,- Kč

 

Zpět

 

Knihovní řád Místní knihovny ve Vísce

 

V souladu se zřizovací listinou místní knihovny ve Vísce schválenou zastupitelstvem

obce usnesením  čj. 2  ze dne 17.  10. 2002  a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) vydávám tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1

 

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní

zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4, a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

 

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak

    jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovnického zákona. Jsou to zejména:

    a) výpůjční služby

    b) meziknihovní služby

    c) informační služby:

        ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

        cb) informace z oblasti veřejné správy,

        cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru.

2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále je KŘ) poskytuje knihovna

     bezplatně.

 

Čl. 3

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Registrace uživatele

 

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním

    průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osob-

    ních dokladů uživatele.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení,

     bydliště a datum narození.

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného

    zástupce.

 

 

4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě registrace na Úřadu

      pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb.

     o ochraně osobních údajů.

 

Čl. 4.

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu

majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 5

III. Výpůjční řád

 

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní sloužbu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů MK ČR.

 

Čl. 6

Rozhodnutí o půjčování

 

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1

    tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c) jejichž půjčování by bylo v rozpporu s obecnými právními předpisy (porušení

     autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní

    výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 7

Postupy při půjčování

 

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit

     všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce  

     automatizovaného výpůjčního systému.

2. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku na dokumenty vyšší ceny či hodnoty.

3. Uživatel může ústně požádat o rezervaci dokumentu.

 

Čl. 8

Výpůjční lhůty

 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta

    může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím    

     uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je

     možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně

    žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 9

 

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej

    vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit

    knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě

    dokumentu.

2.  Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním,

      zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjče-

      ného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 10

Práva i povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování

    věcí.          

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla 10 dokumentů.

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou

    dobu výpůjčky.

4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce

    záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

 

Čl. 11

Reprografické a jiné kopírovací služby

 

1. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihov-

    nách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením

    o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla tato kopie zhotovena, je

    povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu

    s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

 

Čl. 12

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Ztráty a náhrady

 

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě

    stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu

    škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož

    dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu.

    Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna

    požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo anebo finanční

    náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v  souvislosti se ztrá-

    tou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna

    právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 13

 

Náhrada všeobecných škod

 

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností

    (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí

    v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se

    škoda uvedením do předešlého stavu.“)

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně

   platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1. Výjimku z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3.Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

.

 

 

Ve Vísce dne 17. 10. 2002                                                  Podpis vedoucího knihovny

 

Zpět