Obec Víska, Víska 50, 583 01 Chotěboř

IČO 00179671

 

Jednací řád zastupitelstva obce

 

Článek I

Základní ustanovení

 

            Zastupitelstvo obce Víska vydává podle ustanovení § 96 zákona  č. 128/2000 Sb.

o obcích, v platném znění (dále jen zákon) jednací řád zastupitelstva obce, ve kterém stanovuje pravidla pro přípravu, vlastní průběh a zaznamenání výsledků zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO).

 

Článek II

Příprava zasedání  ZO

 

 

a) ZO se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce (§ 92-1).

 

b) Zasedání ZO svolává a program připravuje zpravidla starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Starosta je povinen svolat zasedání ZO, požádá-li o to alespoň třetina jeho členů nebo hejtman kraje. Zasedání se pak koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu (§ 92-1).

 

c) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad připravovaného zasedání mají jeho členové a  výbory (§ 94-1).

 

d) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZO prostřednictvím písemného oznámení, vyvěšeného na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dnů před dnem zasedání ZO (§ 93-1).

 

e) Pro každé zasedání ZO musí být připraven alespoň jeden výtisk tohoto jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.

 

Článek III

Základní pravidla pro zasedání ZO

 

a) Veškerá zasedání ZO jsou veřejná (§ 93-2) a konají se výhradně v územním obvodu obce

(§ 92-1).

 

b) ZO jedná, rozhoduje, usnáší se a volí v rámci pravomocí, vymezených § 84 a 85 zákona s ohledem na neexistenci rady obce (též § 102, odst. 4 zákona).

 

c) Právo vyjadřovat na zasedání ZO v souladu s tímto jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem mají:

1. občané obce, kteří dosáhli věku 18 let (§ 16-2c),

2. fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, nejsou občanem obce, ale vlastní na území obce

nemovitost (§16-3),

3. fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními příslušníky a jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika

vázána a která byla vyhlášena (§ 17).

 

d) Právo na udělení slova na zasedání ZO mají:

1. člen vlády nebo jím pověřený zástupce (§ 93-3),

2. senátor a poslanec (§ 93-3)

3. zástupce orgánů kraje (§ 93-3).

 

e) Osoba, které bylo podle tohoto jednacího řádu uděleno slovo, má právo hovořit nejdéle po dobu 5 minut. To se netýká osoby pověřené podat k projednávanému bodu programu

odborné vysvětlení, svědectví nebo jinou informaci.

Časové omezení se netýká členů ZO.

 

Článek IV

Usnesení, rozhodnutí a volba ZO

 

a) ZO je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů (§ 92-3).

 

b) K platnému usnesení ZO, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny

v š e c h   jeho členů (§ 87).

 

c) Jestliže při zahájení zasedání ZO nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, ukončí předsedající (viz čl. V., odstavec c) toto zasedání ZO. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání, svolané podle článku II tohoto jednacího řádu (§ 92-3).

 

Článek V

Organizace a režim zasedání ZO

 

a) Každý člen ZO je povinen zúčastňovat se všech zasedání ZO (§ 83-1). Případnou neúčast je povinen včas a s uvedením důvodů oznámit starostovi nebo místostarostovi.

 

b) Člen ZO, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v ZO mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo pro osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě plné moci /střet zájmů/, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání ZO. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení takového člena ZO z projednávání a rozhodování dotčené záležitosti, rozhodne ZO (§ 83).

 

c) Zasedání ZO zpravidla řídí podle vyhlášeného programu starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta nebo jiný člen ZO (dále předsedající).

 

d) Po zahájení zasedání ZO, tento orgán obce určuje z řad svých členů nejméně dva ověřovatele zápisu  a z přítomných osob zapisovatele.                                                             

 

e) O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání ZO na program jeho jednání rozhoduje ZO (§ 94-2).

 

f) Předsedající má právo vyhlásit v průběhu zasedání ZO přestávku, v jejímž průběhu nesmí ZO přijímat žádná usnesení, rozhodnutí nebo volbu.

 

 

g) Předsedající má dále právo:

1. Vykázat z jednací místnosti osoby hrubě narušující důstojný průběh zasedání ZO.

2. Ukončit zasedání ZO při nedodržení tohoto jednacího řádu a při porušení zákona.

 

h) Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li vyčerpán program jednání a žádná z oprávněných osob se již nehlásí o slovo.

 

Článek IV

Zápis ze zasedání ZO

 

a) O průběhu zasedání ZO se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů ZO, schválený pořad jednání ZO, průběh a výsledky hlasování a přijaté usnesení (§ 95-1).

 

b) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání ZO, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí ( § 16 a 17). O námitkách člena ZO proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání ZO ( pro celý odstavec § 95-2).

 

Článek VII

Závěrečná ustanovení

 

a) Jednací řád ZO lze měnit a doplňovat jen podle rozhodnutí ZO a vždy jen formou číslovaných písemných dodatků s vyznačením data jejich platnosti.

 

b) Jednací řád ZO obce Víska schválilo dne 18. 11. 2004 ZO s platností ode dne 4. 12. 2004.

 

Datum: 18. 11. 2004