Nástavba objektu č. p. 72 Víska


V lednu letošního roku obec požádala Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci o dotaci na akci „Stavební úpravy objektu Víska č.p. 72 na stavební parcele 97 v katastrálním území Víska“ pro příjmově vymezené osoby. K této žádosti musela být zpracována projektová dokumentace. Tuto dokumentaci pro obec zpracovala na základě smlouvy o dílo firma Plaster Hlinsko, s.r.o (projekt k nahlédnutí)

Další přílohu tvořila vyjádření stavebního úřadu a rozpis nákladů stavby včetně způsobu financování. Dne 5. 4. 2006 nám bylo Státním fondem rozvoje bydlení sděleno, že naše žádost o poskytnutí dotace byla vybrána k profinancování.
 
Z fondu rozvoje je přislíbena dotace ve výši 1.650.000,- Kč na vytvoření tří bytových jednotek se zachováním stávajícího provozu prodejny. Pro uskutečnění stavby bude nezbytné dofinancování akce z prostředků obce, předběžně se jedná o částku 1.000.000,- Kč (podle nabídek účastníků výběrového řízení).

O problematice této stavby jsme informovali na veřejných schůzích ve středu 19.4.2006, občané dostali možnost se k této akci vyjádřit. Pokud se chcete vyjádřit dofatečně, posílejte příspěvky na adresu vanek@oachot.cz. Vaše neanonymní připomínky budou zde vyvěšeny.

 

Další připomínky k tématu:


Zatím bez příspěvku