Územní plán obceDne 27.1.2006 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace na koncept územního plánu obce Víska z rozpočtu kraje Vysočina uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 269 odst. 2. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Kraj se zavazuje poskytnout z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2006 obci finanční dotaci ve výši 54.085,- Kč za účelem podpory zpracování konceptu územního plánu obce. Celkové náklady na koncept činí 72.114,- Kč, dotace představuje 75% z celkových nákladů na koncept.

V souvislosti s ÚPO byla uzavřena dohoda o pořízení územně plánovací dokumentace mezi Obcí Víska a Městem Chotěboř, v níž obec žádá Město Chotěboř, jako obec s rozšířenou působností, o převzetí funkce pořizovatele územního plánu obce. Pro činnosti a úkony vedoucí k pořízení územního plánu nemá obec potřebné kvalifikační a personální předpoklady, proto usnesením zastupitelstva pověřila starostu, aby podal předmětnou zprávu. Obec Víska požaduje a Město Chotěboř zajistí v plném rozsahu výkon činností pořizovatele územního plánu obce Víska v rozsahu vyžadovaném stavebním zákonem, počínaje převzetím konceptu řešení.

Územní plán obce Víska zpracovala firma Aurum, s.r.o., Jiráskova 21, Pardubice, 530 02 ve dvou etapách. První etapa proběhla již v loňském roce a dne 6.4.2006 nám ve trojím vyhotovení byla předána druhá etapa zpracování územního plánu.

Veškeré dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.