Veřejný vodovod Víska


Obec Víska jako provozovatel vodovodu vydal dle platné legislativy provozní řád vodovodu, který byl rozhodnutím č.j. KHSV-HB-HOK-4797/2005 – Bez Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územním pracovištěm Havlíčkův Brod ze dne 9.12.2005 schválen.

Dne 21.4.2006 byla provedena kontrola veřejného vodovodu. Kontrolu provedli pracovnice hygienické stanice paní D. Bezoušková a V. Tesařová za účasti Ing. Paclíkové. Předmětem kontroly bylo zjištění plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.
Výsledek kontroly – bez závad.

Každoročně se provádí laboratorní rozbory vzorků pitné vody. Rozbory vody jsou poskytovány Zdravotním ústavem se sídlem v Jihlavě na základě smlouvy o dílo č. H020A03hla na poskytování laboratorních služeb, ceny za provedení laboratorních rozborů jsou fakturovány na základě zákona o cenách č. 526/90 Sb. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Výsledky rozborů ze dne 5. 4. 2006

Výsledky rozborů ze dne 17. 10. 2006