Obec Víska, 583 01 Chotěboř

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004,

 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy se spec. třídou ve Vísce.

 

 

         Zastupitelstvo obce Víska se na svém zasedání dne 16. 12. 2004 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

         Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004 Sb.

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy se speciální třídou Víska č. p. 50.

 

Čl. 2

 

Účinnost

 

         Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

 

 

 

 

 

……………………………….                           ………………………………

jméno, příjmení místostarosty                                                             jméno, příjmení starostky