Mateřská škola Víska


Rozhodnutí o výši úplaty na úhradu neinvestičních nákladů 2006 Fotogalerie školního roku 2005-2006
Vnitřní řád MŠ 2006/07 Opět něco o nás
Režim dne v mateřské škole Akce MŠ ve školním roce 2005/2006
Provozní řád mateřské školy Fotogalerie 2005-2006
Vnitřní řád mateřské školy se speciální třídou Hlavní úkoly pro
logopedickou péči
Rozhodnutí o výši úplaty na úhradu neinvestičních nákladů 2005 Zřizovací listina MŠ Víska
Úryvek z pamětní knihy o založení školy Vybírání příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů MŠ Víska

Zřízení MŠ Víska

Provozní řád 2003/04
 Náborový leták Režim dne v MŠ 2003
   Fotografie

       

      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víska (jednotřídní škola)


 
 

 

Jednotřídní obecná škola ve Vísce zřízena byla r. 1902. Předtím chodily dítky vísecké do školy heřmanské. Náklad na zřízení školy činil 13 265 K, země přispěla 2 000 K. Při svém založení měla škola 67 žáků, v roce 1910 má již 83 žáky. O úlevu v docházce školní nebylo dosud žádáno. Žákovská knižnice byla zřízena v r. 1902 a má  r. 1910 již 101 svazek. Učitelská knihovna má 45 svazků. Ve škole umístěna je kočovná knihovna "Sázavana". Vydání školní činí průměrně 400 K.

Správcem školy od jejího založení je Josef V. Švadlenka. Náboženství katolické obstarává duchovní správa heřmanská. Náboženství evangelickému vyučuje Josef Klepetko, učitel z horního Studence. Evangeličtí žáci z Nové Vsi a z Heřmaně přicházejí sem na vyučování. Ženským ručním pracím vyučuje s. Terezie Římková, ind. učitelka z Malče. Tělocviku učí se i dívky. 01.jpg

V přítomné době koná se úřední řízení o rozšíření školy na dvoutřídku a přestavbu. Pro paměť tu uvádíme, že přičiněním správce nikdo o úlevu se neuchází

 

 
     
  Zřízení MŠ Víska
 
 
 

Na základě usnesení zastupitelstva obce Víska čj. 1, ze dne 17.10.2002, zřídila obec Víska, 583 01 23.jpgChotěboř, IČO: 00179671, dle § 84 odst.2 písmo e) zákona č.128 / 2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příspěvkovou organizaci,

Mateřská škola Víska se speciální třídou

a vydala Zřizovací listinu, ve které změnila organizační složku obce na příspěvkovou organizaci a to s platností od 1. 1.2003.

 Do mateřské školy bylo letos, ke 30.9.2003, zapsáno 32 dětí od dvou do šestí let. Z toho 3 děti mají odklad školní docházky a jsou tedy starší.

Od 1. 1.2003 byla KÚ kraje Vysočina oficiálně zařazena do sítě škol i speciální třída, která zde bude hlavně pro děti s vadami řeči.

 Ve speciální třídě může být zařazeno 8 - 12 dětí, v běžné třídě 24 - 28 dětí, neboť kapacita školy je 40 dětí.

Na schůzce s rodiči byla letos schválena i předškolní výuka anglického jazyka a byla nabídnuta logopedická péče i dětem z okolí, a to po provozu školy, tedy po 16. hodině.

 

 

 

 

 

 

 

Provozní řád 2003/2004


Výchovné vedení i výuku letos opět zaměříme na mravní výchovu, ekologii a výtvarnou tvořivost.

Pro svoji práci využíváme především postřehy a rady z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, dále publikace a příručky z nakladatelství Portál, náměty z Metodických listů z nakladatelství Raabe a v neposlední řadě i publikací O.a M. Přikrylových, s názvem: Barevné kamínky.

Personální obsazení mateřské školy je následující: ředitelka, 3 učitelky, kuchařka, školnice, hospodářka

V mateřské škole je běžná třída pro děti od dvou do šesti let. Dvouleté děti přijímáme, neboť nejsou poblíž jesle a kapacita školy (40 dětí)  není naplněna. Od ledna roku 2003 máme otevřenu ještě speciální třídu  pro děti s vadami výslovnosti  (logopedickou). V té pracuje ředitelka školy, učitelka s rozšiřujícím vzděláním pro defektologii se zaměřením na logopedii na UK v Praze. V běžné třídě se dětem pečlivě věnují 2 učitelky. Dále se zde o děti stará školnice a kvalifikovaná kuchařka. V zimním období vykonává školnice i funkci topičky. Jako sedmá v kolektivu je účetní a hospodářka.

 2. Provoz mateřské školy začíná v 6:45h. a končí v 16:00h.

Děti navštěvují školu od pondělí do pátku. V současné době je do MŠ zapsáno 32 dětí, 23 dětí do běžné třídy a 9 dětí do logopedické třídy. Kapacita jídel v MŠ je 52 obědů. Vybavení pro provoz školy je dostatečné, jak po materiální, tak i po výchovné stránce.

 3. Adresa školy:
¨Mateřská škola Víska se speciální třídou, Víska čp. 50, 583 01 Chotěboř. telefon 569 69 21 63, IČO 70 99 18 63

  Zřizovatelem naší je Obecní úřad Víska, adresa je stejná, telefon 569 64 00 02

 4. Stravování:

Vlastní kuchyně v budově školy, časový odstup jednotlivých jídel činí tři hodiny. Pitný režim zajišťuje školní kuchařka přípravou čaje do džbánů, podle potřeby je doplňuje a umývá skleničky. Ostatní obsluhu poskytují učitelky či školnice na požádání dětí.

Pobyt venku: využíváme k němu především školní zahradu, přilehlé fotbalové hřiště, vycházíme k lesu, k rybníku a to pokaždé, když je dostatečně příznivé počasí - dopoledne i odpoledne. Otužujeme děti nejen vzduchem, ale i koupáním v nafukovacím bazénku, tedy vodou.

6. Hygiena:  Hned po obědě uléhají všechny děti k odpočinku na lehátka, která mají označena vlastní značkou.

Lůžkoviny si děti nosí jednou za měsíc domů na vyprání.

Ručníky se perou každý týden, po dohodě s rodiči, vždy jedna rodina všechny najednou (vychází tak zhruba dvě praní za rok na rodinu). 

Pyžamka si děti berou na praní po čtrnácti dnech.

Vše se ale může prát častěji a to podle míry zašpiněni jednotlivými dětmi. S prádlem manipuluje pouze uklízečka, která si též vede záznamy o jednotlivých výměnách.

Koše na odpadky se vysýpají denně - využíváme jednorázové odpadkové sáčky, a koše jsou v každé místnosti, taktéž i lopatka a smetáček Na smrkáni si děti nosí papírové kapesníčky, které hned po použití vyhazují. Opět v každé místnosti, kde se pohybují děti je kapsář, aby děti měly tyto kapesníky po ruce. Každá učitelky sebou bere i jeden balíček na vycházku a podle potřeby dítě obslouží.

Záclony a závěsy se perou každé čtvrtletí, matrace z lehátek pololetně a koberce ročně.

 Ostatní informace: viz. Režim dne a Vnitřní řád školy, které jsou umístěny na viditelných a přístupných místech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denní režim MŠ


06.jpg

 V režimu dne dodržujeme především čas činností - ostatní záleží na potřebách dětí a na záměrech, které  si pro tuto činnost zvolí sama učitelka.

Ranní hry od příchodu do MŠ

6: 45 hodin

Dopolední svačina

8: 45 hodin

Plněni daných činností

9: 00 hodin

Vycházka

9: 45 hodin

Oběd

11:45 hodin

Odpočinek

12: 15 hodin

Pracovní nebo klidová činnost,kroužky,práce s předškoláky

13: 00 hodin

Odpolední svačina

pro děli z Nové Vsi  14:00 hodin

pro ostatní děti 14: 45 hodin

Hry, individuální péče

do odchodu domů

Běhen, celého dne mají děti možnost vybrat si takovou činnost, která je baví nebo která je zaujme, mohou si podle vlastního výběru určit, co by chtěly dělat a musí také vědět proč.04.jpg

Dále maji k dispozici konvici s čajem a mohou se  kdykoli dle ,vlastní potřeby napít.

Pitný režim je dodržován!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náborový leták


 Mateřská škola_ve Vísce se vám představuje:

 •  cvičení podle hudby (i s náčiním)

Speciální třída pro děti s vadami řeči

 •  zdokonalování zručnosti v jemné motorice

 •  pěstováni estetického cítění

 •  dramatické zpodobňování pohádek

 •  s využitím maňásků a loutek či masek

Běžná třída pro děti od 2 – 6 let

 •  tělesný a pohybový růst při zdolávání překážek a při pobytu v přírodě

 •  ozdravný tělocvik a relaxace

Během roku s námi vaše děti mohou  

 • podnikat výlety do přírody, v zimě i sáňkovat, bobovat, jezdit na lopatkách, pozorovat život zvířat, stavět sněhuláky, v létě hledat poklad, hrát si v lese nebo u rybníka, opékat buřty, pouštět draka

 •  pobavit se u videokazet s pohádkami

 •  tancovat v rytmu písní dětských skladatelů a interpretů, také při karnevalu "

 •  shlédnout divadlo v kině nebo Sokolovně v Chotěboři

 •  posedět u vánočního stromečku a prožít slavnostní atmosféru při besídce

 •  malovat velikonoční vajíčka a plést pomlázky

 •  slavit jaro

 •  zajet si na společný výlet MŠ a rodičů dle jejich přání

 Pokud hledáte ........

 •  možnost vřazení dítěte do dětského kolektivu "

 •  menší kolektiv dětí se zvýšenou individuální.péči

 •  propracovaný systém logopedické prevence a nápravy řeči

 •  kontakt s odbornicemi v oblasti speciální pedagogiky, logopedie, psychologie

 •  pomoc při odstraňování potíží v oblasti grafomotoriky či hrubé motoriky

 •  odbornou přípravu svých dětí na školní docházku

 •  jinou pomoc při řešení problémů s dětmi

 •  kvalifikovanou a cílevědomou činnost v oblasti výchovy i vzdělání od všech pracovnic mateřské škol

Motto :

 • "Cílem výchovy není, aby všechny děti byly stejné a stejně se chovaly, ale při vší rozmanitosti zjevů a povah byly v životě i úspěšné i šťastné." ( Zdeněk Matějček )

 •  rozvíjení smyslového vnímání a grafických dovedností při výtvarné a pracovní výchově

 

 
  Fotogalerie
 
   
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg
05.jpg 06.jpg 06a.jpg 07.jpg
08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg
12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg
20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg