Hlavní úkoly pro logopedickou péči :


1. Oblast výchovně vzdělávací :

- vlastní práci založit na kladném vztahu k dítěti, věnovat mu svoji lásku, pochopení, dodávat mu pocit jistoty, bezpečí a klidu, respektovat jeho duševní a tělesné potřeby - výchovné metody stavět na individuálním přístupu ke každému jednotlivému dítěti, používat multisenzoriální přístup - pracovat tvořivě na základě měsíčních plánů, kolektivně promyšlených, a podle denních,osobních příprav, orientovaných k podporování vlastní tvořivosti dětí - stále respektovat individualitu každého dítěte s vadou řeči / může být i s mentálním postižením / - ranní hry a volné chvilky věnovat zejména rozvoji řeči, cvičit jemnou motoriku (grafomotorická cvičení, správné držení tužky, úchop pastelky, štětce do „ špetičky „), rozvíjet poznání ( vnímání, pozornost, představivost, fantazii, soustředěnost, koncentraci či paměť ) - věnovat zvýšenou pozornost řečovému projevu dětí se zaměřením na rozvoj slovní zásoby, gramatickou správnost, souvislé vyjadřování, správný slovosled i výslovnost, učit děti reagovat na mluvené slovo, podporovat a zdokonalovat sluchové vnímání, procvičovat fonetický sluch, a to ve všech výchovných složkách.

- formou hádanek procvičovat logické myšlení, využívat hlavolamy, slovní hříčky, třídit předměty pomocí manipulačních technik podle množství, tvaru, barvy, počtu či účelu a způsobu použití

- rozvíjet zrakové vnímání ( obrázky, skládanky, puzzle, …) cvičit důkladně prostorovou orientaci ( vpravo, vlevo, vzadu, vepředu,…)

- všestranně kultivovat a usměrňovat dětskou osobnost, estetickou výchovou, jak aktivně / VV, PV, HV s využitím netradičních metod ), tak i pasivně ( výstavky, návštěvy divadel, knihoven, řemeslných dílen, apod. )

- vracet se k tradiční české klasické tvorbě ve výběru národních písní, básní, i pohádek, pohybových her a říkadel ( vyprávět, recitovat, zpívat, předčítat, a další )

- ve zvýšené míře využívat volných chvil k rozvoji tělesné výchovy zaměřené na fyzioterapeutické či rehabilitační cviky nebo pohybové hry v kolektivu.

- využívat maximálně pobytu venku pro otužování dětí

- společně se učit poznávat nejbližší okolí, prostředí školy, vesnice a prostředí běžné pro život (obchody, školy, tělocvičnu, úřady, restauraci, různé druhy řemesel, ale také vepřín, kravín, drůbežárnu apod.) - prohlubovat lásku dětí k rodičům, ostatním dětem, podporovat kladné vztahy mezi zdravými a postiženými dětmi

2. Oblast spolupráce s rodinou a s dítětem :

- pomoci dítěti i rodičům se zařazením do běžného života v mateřské škole, tedy hlavně dítěti, do společnosti ostatních dětí věkově stejně starých, dokázat se bezproblémově přizpůsobit požadavkům kolektivu, podřídit se jim, nebo opačně, umět je organizovat.

- učit dítě, aby poznávalo samo sebe, aby si rozvíjelo slovní zásobu, a méně výbojné děti vést k tomu, aby věřily svým schopnostem a dokázaly je správným směrem rozvíjet

- zapojit rodiče do režimu školy prostřednictvím názorných nástěnek, letáčků, ale i pracemi dětí, které si zde dokáží samy vyrobit a radostně je donést domů, snažit se o těsnější kontakt s rodiči a provokovat je k přímému pohovoru s učitelkami svých dětí, dále formou dětských vystoupení, besídek a výstavek, společným setkáváním i při pomoci škole.

- Propagovat mezi rodiči užitečnost toho, že když jsou během dne společně s dětmi ve třídě a aktivně se zapojují do jejich her, přináší to oběma mnoho užitečného

3. Oblast spolupráce s odborníky :

- zlepšit a prohloubit spolupráci s logopedkou z SPC, dále s pracovníky PPP / hlavně při vyšetření dětí ke školní zralosti /, společně řešit problémy některých dětí, / hyperaktivita, vadná výslovnost, nesoustředěnost,../ častěji se stýkat s Mgr.Junovou z SPC, Bc. Lipovskou a s Mgr. Bartoňovou, alespoň 1x za dva měsíce

- hledat v této spolupráci nové možnosti moderních metod v nápravě řeči či motoriky nebo v chování dítěte

- uplatňovat zaručené pedagogické zásady, využívat dotykové masáže a vhodná relaxační cvičení, zajímat se o zdravotní tělesnou výchovu, zvát si tak 1x za tři měsíce paní MUDr.Popprovou z oddělení ORL, aby nám děti pomohla vyšetřit i po této zdravotní stránce

- stále chceme a budeme pokračovat s poskytováním logopedické péče i dětem z okolních vsí, které už si k nám se svými maminkami zvykly chodit na nápravu řeči / 1x týdně po provozní době a se schválením OÚ /