Provozní řád mateřské školy ve Vísce Školní rok 2005-2006


1. V mateřské škole je běžná třída pro děti od dvou do šesti let. Dvouleté děti přijímáme z toho důvodu, že nejsou poblíž jesle a kapacita školy nebývá naplněna. Od ledna roku 2003 máme otevřenu ještě třídu s upravenými vzdělávacími programy a ta je pro děti s vadami výslovnosti a jiná specifika. V té pracuje paní učitelka Milena Timatingerová, dále paní učitelka Helena Moravcová s rozšiřujícím vzděláním pro defektologii se zaměřením na logopedii na UK v Praze a paní učitelka Milena Tirmantingerová s ukončeným logopedickým seminářem. V běžné třídě je paní učitelka Ivana Rejlová a jeden týden i paní ředitelka Málková. V letošním školním roce nám přibyla ještě asistentka pedagoga - paní Jana Kalvodová. Dále se zde o děti stará školnice, paní Jarmila Motlová (v zimním období vykonává i funkci topičky) a kvalifikovaná kuchařka, paní Lenka Jindrová.. Funkci účetní MŠ vykonává paní Iveta Grundová.

2. Provoz mateřské školy začíná v 6:45h. a končí v 16:00h. Děti navštěvují školu od pondělí do pátku. V současné době je do MŠ zapsáno 35 dětí, 23 dětí do běžné třídy a 12 dětí do logopedické třídy. Kapacita jídel v MŠ je 52 obědů. Vybavení pro provoz školy je dostatečné, jak po materiální, tak i po výchovné stránce.

3. Adresa školy: Mateřská škola Víska se speciální třídou Víska čp. 50, 583 01 Chotěboř, telefon: 569 692 163, IČO :70991863 Zřizovatelem naší MŠ je Obec Víska, adresa je stejná, telefon: 569 640 002

4. Stravování: vlastní kuchyně v budově školy, časový odstup jednotlivých jídel činí tři hodiny. Pitný režim zajišťuje školní kuchařka přípravou čaje do džbánů, podle potřeby je doplňuje, a umývá skleničky. Ostatní obsluhu poskytují učitelky či školnice na požádání dětí.

5. Pobyt venku: využíváme k němu především školní zahradu, přilehlé fotbalové hřiště, vycházíme k lesu, k rybníku a to pokaždé, když je dostatečně příznivé počasí – dopoledne i odpoledne. Otužujeme děti nejen vzduchem, ale i koupáním v nafukovacím bazénku, tedy vodou.

6. Hygiena: Hned po obědě uléhají všechny děti k odpočinku na lehátek, která mají označena vlastní značkou. Lůžkoviny si děti nosí jednou za měsíc domů na vyprání. Ručníky se perou každý týden, po dohodě s rodiči, vždy jedna rodina všechny najednou. Vychází tak zhruba dvě praní za rok na rodinu. Pyžamka si děti berou na praní po čtrnácti dnech. Vše se ale může prát častěji a to podle míry zašpinění jednotlivými dětmi. S prádlem manipuluje pouze uklízečka, která si též vede záznamy o jednotlivých výměnách. Koše na odpadky se vysýpají denně – využíváme jednorázové odpadkové sáčky, a koše jsou v každé místnosti, taktéž i lopatka a smetáček Na smrkání si děti nosí papírové kapesníčky, které hned po použití vyhazují. Opět v každé místnosti, kde se pohybují děti je kapsář, aby děti měly tyto kapesníky po ruce. Každá učitelky sebou bere i jeden balíček na vycházku a podle potřeby dítě obslouží. Záclony a závěsy se perou každé čtvrtletí, matrace z lehátek pololetně a koberce ročně.

Ostatní informace: viz. Režim dne a Vnitřní řád školy, které jsou umístěny na viditelných a přístupných místech.

Ředitelka školy : Málková Ludmila, v.r.