Rozhodnutí o výši úplaty na úhradu neinvestičních nákladů


 1. Dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, a dle § 6,o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje obec, bude opět od 1.1.2006 vybírána úplata od rodičů nebo jiných zákonných zástupců dětí, na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Víska. Základní částka je tvořena nejvíce 50% neinvestičních nákladů v loňském roce na 1 dítě.

2. Podle §6 odst. 1,2 a 3 jsou povinni zaplatit úplatu i rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte, které je do MŠ Víska řádně zapsáno.

3. Výše úplaty na jedno dítě, docházející do MŠ Víska každý, i necelý, měsíc docházky se stanovuje pro rok 2006 na 250,- Kč měsíčně. Termín, od kterého bude rodič nebo zákonný zástupce dítěte úplatu hradit, bude přesně určen v Rozhodnutí o přijetí, vydaného ředitelkou školy.

4. Od 1.2.2006 platí, že dítě, které dovršilo 3 let věku, / §30. odst.3, písmeno b/, může MŠ navštěvovat denně a to v rozsahu nepřevyšujícím 4hodiny pobytu, s tím, že bude platit 2/3 úplaty tj. 166,-Kč za polodenní pobyt. Dosažením 4 let věku je docházka celodenní. Dítě do tří let může, jako dosud, navštěvovat MŠ 5 / pět / kalendářních dní.

Pokud dítě z jakéhokoli důvodu MŠ nenavštívilo ani jeden den v kalendářním měsíci a bude řádně omluveno, i z důvodu nemoci /doložit potvrzení lékaře /, jsou rodiče přesto povinni úplatu uhradit, anebo písemně požádat o snížení úplaty za příslušný měsíc a to 5 dní před termínem placení, tedy již 10.dne v tomto měsíci. Ředitelka může částku snížit maximálně o polovinu, a to podle § 6,odst.4 a 5 Vyhlášky č.14 / 2005 Sb. Jestliže nebude zažádáno písemně, sleva se neposkytuje !!!

Úplatu lze prominout, pokud součet průměrných měsíčních příjmů dosažených v uplynulém kalendářním roce příslušníky domácnosti, ve které dítě žije, nepřekročí 1,4 násobek životního minima. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy a doloží patřičnými dokumenty.

5. Úplata za předškolní vzdělávání bude vybírána měsíčně, vždy do 15tého dne v měsíci, a to proti podpisu v hotovosti.

6. Případné přeplatky,pokud se rodiče včas přihlásí, budou samozřejmě vráceny.

7. Dětskému domovu v Nové Vsi u Chotěboře bude úplata za předškolní vzdělávání vyfakturována.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti ke dni 1.1.2006.