Vnitřní řád mateřské školy se speciální třídou ve Vísce


 • děti do MŠ přijímá a vstupní pohovor s nimi vede ředitelka školy, která také seznámí rodiče se všemi podstatnými právy a povinnostmi

 • od rodičů je vybírán příspěvek na neinvestiční náklady viz. rozhodnutí o výši úplaty
  do MŠ jsou přijímány děti již od dvou let, ale podmínkou je jejich samostatnost v sebeobsluze a matka je zaměstnána, další podmínkou je nepřekročení kapacity MŠ

 • děti chodí do školy včas (tj. do 8.00 hodin) a pokud možno pravidelně, z důvodu návaznosti výuky. V šatně jim pomáhají rodiče nebo zaměstnanci školy. Z Nové Vsi dováží děti J. Motlová na základě smlouvy uzavřené mezi OÚ Nová Ves a zaměstnankyní

 • nepřítomnost dítěte se omlouvá předem, nejpozději do 7.30 hodin následujícího dne (z důvodu odhlášení stravy)

 • stravné se platí vždy 15. den v měsíci. Pokud tento den vyjde na dny pracovního klidu, platí se stravné vždy v pondělí od 7.00 do 15.00 hodin. Ve výjimečném případě rodiče zaplatí stravné v úředních hodinách na Obecním úřadě ve Vísce.

 • mateřská škola je přednostně zaměřena na logopedickou péči, která je prováděna s dětmi denně (po provozní době MŠ nabízí tuto službu i veřejnosti). Spolupracujeme s SPC při speciální škole v Havlíčkově Brodě

 • Pro rodiče dětí s vadami řeči zajistíme odborné vyšetření dítěte v SPC a po konzultaci výsledků vyšetření s pracovnicí SPC předložíme rodičům návrh pro zařazení dítěte do speciální třídy s výukou logopedie

 • povinností rodičů i zástupců dětí je, aby po každé nepřítomnosti dítěte v MŠ ze zdravotních důvodů (není-li domluveno jinak) přinesli vždy potvrzení od lékaře, že je dítě zdrávo (i v případě, že nemoc nemá závažný charakter - kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest bříška, apod.....)

 • vyžadujeme prohlášení, že dítě nemá ve vlasech žádné parazity, že bylo ošetřeno proti vším

 • rodiče předají písemné „Pověření k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou než osobně“

 • při příchodu předávají rodiče děti vždy některé z pedagogických pracovnic

 • každý odchod dítěte hlásí rodiče pedagogickým pracovnicím a vyzvednou si je v budově školy či na školní zahradě, ne jinde!!!

 • zjistí-li učitelka v průběhu dne u dítěte příznaky nemoci, vyrozumí co nejdříve rodiče či jiné zástupce, bude-li to stav dítěte vyžadovat, tak přímo lékaře. Z tohoto důvodu je nutné na evidenční listy uvádět telefonní čísla a zdravotní pojišťovnu dítěte

 • průběh dne v MŠ je stanoven Režimem dne a ten odpovídá tělesným i duševním potřebám dítěte.

 • rodiče zapsaných dětí se stávají spolupracovníky školy, jsou seznámeni s pravidly i požadavky MŠ na společných schůzkách konaných dle potřeby. Tímto se zavazují dodržovat termíny a respektovat nařízení stanovené MŠ

 • pohovory s učitelkami probíhají mimo dobu přímé pedagogické činnosti, přání či stížnosti budou vyřizovány ústně nebo v předávacích protokolech, které se musí vracet do MŠ

 • po vzájemné dohodě mezi MŠ a rodiči dětí z Nové Vsi u Chotěboře bylo rozhodnuto, že budou děti dostávat odpolední svačinu dříve, z důvodu odjezdu školního autobusu

Ve Vísce 1. 9. 2005

Ludmila Málková, ředitelka MŠ, v.r.