Obec Víska, 583 01 Chotěboř

  

Dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 14 odst. 2 zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  na základě usnesení zastupitelstva obce Víska č. j.    1    ze dne 17. 10. 2002

 zřizuje

příspěvkovou organizaci

 

Mateřská škola Víska se speciální třídou

 

a vydává zřizovací listinu.

  

Zřizovací listina

 

čl. I

Zřizovatel

 Obec Víska, 583 01 Chotěboř, IČO 00179671

okres Havlíčkův Brod

 

čl. II

Název a sídlo příspěvkové organizace

 

Název organizace: Mateřská škola Víska se speciální třídou

Sídlo organizace: Víska č. p. 50, 583 01 Chotěboř

IČO organizace: 70991863

Forma zřizované organizace: Příspěvková organizace

 

čl. III

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

 

1. Poskytování předškolního vzdělání v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, se zákonem č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 35/1992 Sb. o mateřských školách.

 

2. V mateřské škole je zřízena speciální třída, jejíž činnost je řízena vyhl. 35/1992 Sb.

o mateřských školách a vyhl. MŠMT č. 127/1997 Sb. o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

 

3. Příspěvková organizace dále zajišťuje školní stravování dle § 39, zák. č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních  ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 48/1992 Sb. o školním stravování, v platném znění a prováděcími předpisy k této vyhlášce.

 

čl. IV

Statutární orgán organizace

 

Statutárním orgánem je ředitel příspěvkové organizace. Je oprávněn zastupovat organizaci ve všech záležitostech, které se jí týkají. V jeho nepřítomnosti jedná za organizaci ředitelem jmenovaný zástupce nebo jiný pověřený pracovník.

Ředitel:

- v pracovně prácních vztazích se řídí zák. č. 65/1965 Sb. - zákoníkem práce,

- řídí se § 3, zák. č. 564/1990 Sb o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů,

- zodpovídá za plnění učebního vzdělávacího plánu, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy,

 - vydává vnitroškolní směrnice, zejména rámcový vzdělávací plán, organizační řád, pracovní řád a provozní řád, spisový řád a směrnice pro oběh účetních dokladů,

-  zodpovídá za hospodárné využití svěřených prostředků a majetku,

- zodpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO v organizaci.

- platnost organizačního řádu a jeho změny jsou podmíněny souhlasem zřizovatele,

- na každém dokumentu organizace musí být podpis ředitele a razítko organizace.

 

čl. V

Majetkoprávní vztahy

 

Zřizovatel svěřuje do správy organizace tento majetek dle stavu k 1. 1. 2003 s právem

hospodaření dle platných předpisů pro příspěvkové organizace:

- zahrada MŠ Víska č. p. 50, na parcelních číslech 162/3 a 162/4, k. ú. Víska,

- hmotný investiční majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný hmotný

   majetek vedený v operativní evidenci ve stavu dle inventarizace ke 31. 12. 2002

 

Budova MŠ č. p. 50 zůstává v majetku obce, nepředává se do užívání.

V budově je kancelář obecního úřadu Víska a místní knihovna. Budovu nelze dělit.

Nabývání dlouhodobého majetku nad 40 tis. Kč a provádění technického zhodnocení je možné jen se souhlasem zřizovatele. Majetek je nabýván jen do vlastnictví zřizovatele. Evidenci o nabytém majetku musí předat organizace zřizovateli.

 

Organizace má k tomuto majetku následující práva a povinnosti:

- hospodárně a účelně využívat svěřený majetek,

- řádně o tento majetek pečovat, vést o něm evidenci, udržovat jej a opravovat, provádět zákonné revize,

- odepisovat majetek,

-  vyřazovat  drobný hmotný majetek, ostatní majetek může vyřazovat jen se souhlasem zřizovatele,

- organizace vede drobný hmotný majetek v podrozvahové evidenci

 

Omezení majetkových práv:

- movitý a nemovitý majetek nelze prodávat,

- ručit jím a zastavovat ho bez předchozího souhlasu zřizovatele,

- používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné opět jen se souhlasem zřizovatele

 

čl. VI

Doplňková činnost

 

Příspěvkové organizaci se povoluje doplňková činnost za těchto podmínek:

- je provozována dle obecně závazných právních předpisů a nařízení,

- nesmí narušovat plnění hlavního účelu,

- lépe budou využity hospodářské možnosti organizace,

- nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok,

- zisk bude využit pro hlavní účel činnosti,

- účetnictví bude vedeno odděleně od hlavního účelu

 

Doplňková činnost v roce 2003 nebude zavedena.

 

Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci využít majetek ve vlastnictví obce pro provozování doplňkové činnosti.

  

čl. VII

Závěrečná ustanovení

 

Příspěvková organizace MŠ Víska byla zřízena dne 1. 1. 2003 usnesením zastupitelstva obce Víska na dobu neurčitou..

Účinnost této zřizovací listiny je od 1. 1. 2003 a vydáním této zřizovací listiny není přerušena kontinuita trvání organizace, jejích práv a povinností z doby předchozí.

Organizace se podle § 27, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb. zapisuje do Obchodního

rejstříku. Návrh na zápis podává zřizovatel.

  

Ve Vísce dne 17. 10. 2002